Bản cài offline Windows và Office trực tiếp từ trang chủ Microsoft

Posted on Tin tức 16 lượt xem

I. Tải bản cài Windows trực tiếp từ trang chủ Microsoft

Nội dung chính

  1. Windows 10: 

http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

2. Windows 11:

http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11

II. Tải bản cài Microsoft Office trực tiếp từ trang chủ Microsoft

  1. Microsoft Office 2021 Professional Plus

http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2021Retail.img

2. Microsoft Office 2019 Professional Plus

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img

3. Microsoft Office 365

Dowload Microsoft Office 365 Offline

Office 365 Home Premium: http://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365HomePremRetail.img

Office 365 Business: http://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365BusinessRetail.img

Office 365 Professional Plus: http://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

4. Microsoft Office 2021 Project Professional

http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProjectPro2021Retail.img

5. Microsoft Office 2021 Visio Professional

http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/VisioPro2021Retail.img